fbpx

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 lipca 2021 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa ma stać się obligatoryjny dla wszystkich  podmiotów szpitalnych wykonujących działalność leczniczą niezależnie od faktu korzystania ze środków publicznych.

System ten ma być dwupoziomowy:

wewnętrzny – prowadzony przez podmiot leczniczy prowadzący szpital;

zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) – prowadzony przez NFZ.

W RAMACH SYSTEMU PODMIOT LECZNICZY ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO:

 • wdrażania rozwiązań służących identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • określenia kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnienia niezbędnych środków do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • okresowego monitorowania i oceny jakość i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenia działań niezbędnych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • corocznie, w terminie do dnia 31 marca następnego roku opracowania i publikowania raportu jakości;
 • opracowania standardowych procedur postepowania „SOP” w ramach funkcjonowania podmiotu leczniczego;
 • monitorowania niezgodności z SOP (w tym zgłasza niezgodności osobie odpowiedzialnej, prowadzenia analizy występowania niezgodności);
 • monitorowania zdarzeń niepożądanych (w tym identyfikacji, zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych, prowadzenia analiz);
 • wdrażania wniosków z analiz zdarzeń niepożądanych;
 • identyfikowania priorytetowych obszarów do poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • wdrażania działań niezbędnych do poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnienia szkolenia niezbędnego dla uzyskiwania i podnoszenia kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenia badań opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie kwestionariusza oraz ich publikację w raporcie jakości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA

Osobą, która ma być odpowiedzialna za prowadzenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest kierownik podmiotu leczniczego. Jego zadaniami w szczególności będą:

 • prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych;
 • zgłaszanie zdarzeń niepożądanych do sytemu teleinformatycznego prowadzonego przez Fundusz;
 • publikowanie na stronie internetowej podmiotu wyników badań, opinii i doświadczeń pacjentów, prowadzonych na podstawie kwestionariusza oraz raportów jakości;
 • zapewnienie środków i zasobów i informacji niezbędnych do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERSONELU

Personel podmiotu leczniczego będzie odpowiedzialny za identyfikowanie oraz zgłaszanie osobie odpowiedzialnej niezgodności z SOP / zdarzeń niepożądanych.

ZESPÓŁ DOKONUJĄCY OCEN I ANALIZ NIEZGODNOŚCI

Projekt wprowadza również obowiązek powołania zespołów dokonujących ocen i analiz niezgodności lub zdarzeń niepożądanych (ZN)

ANONIMIZACJA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I OSÓB, KTÓRE ZGŁASZAJĄ NIEZGODNOŚCI LUB ZN

Obowiązkiem będzie również anonimizacja, zapewniająca  odpowiednią ochronę uniemożliwiającą identyfikację danych osobowych pacjentów, osób uczestniczących w zdarzeniu i osób, które zgłaszają niezgodność lub zdarzenie niepożądane.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY NFZ

Zgłoszenia dotyczące zdarzeń niepożądanych, będą dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego opracowanego i udostępnianego przez Fundusz.

Fundusz na podstawie zgłoszeń i przesłanych analiz przyczyń źródłowych będzie opracowywał i publikował na swojej stronie internetowej analizy, raporty i rekomendacje bezpieczeństwa.

W drodze rozporządzenia, ma zostać określony zakres informacji podlegających zgłoszeniu do Funduszu oraz wzór zgłoszenia zdarzenia niepożądanego.

RAPORT JAKOŚCI NA STRONIE PODMIOTU LECZNICZEGO

Zgodnie z projektem każdy podmiot leczniczy, któremu udzielono autoryzacji do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, będzie opracowywał i publikował na swojej stronie internetowej raport jakości za rok poprzedni, jeżeli świadczenia opieki zdrowotnej były udzielane co najmniej przez okres 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Raport jakości ma zawierać informacje o liczbie zgłoszonych niezgodności i zdarzeń niepożądanych ze względu na ocenę ciężkości i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, liczbie przeprowadzonych analiz przyczyn źródłowych, zgłoszonych zdarzeń oraz liczbie i sposobie wdrożonych wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz, a także wyniki badań opinii i doświadczeń pacjentów.

Opinie i doświadczenia pacjentów mają być analizowane co najmniej raz w roku. Badanie opinii powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku, na podstawie formularza ankiety opracowanego przez Prezesa NFZ i opublikowanego w BIP.